ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • ประกาศ สป.ทส. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • ทส. ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้าน
การทุจริตสากล (ประเทศไทย)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายการ
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ทส.นิมนต์ ‘พระมหาสมปอง’ ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สป.ทส.
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงาน ศปท. 2563
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายการ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ทส.
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • สป.ทส. จัดประชุม คทง.กำกับการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564