ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Mobile Application

TeleDWR

ติดตามสถานการณ์ของน้ำฝน ระดับน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง สาละวิน กกโขงเหนือ

เยี่ยมชม : 64 ครั้ง

EWS DWR

เผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากดินถล่ม (Early Warning)

เยี่ยมชม : 59 ครั้ง

DWR E-Library

ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำออนไลน์

เยี่ยมชม : 75 ครั้ง

DWR4THAI

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำและสถานการณ์น้ำ

เยี่ยมชม : 59 ครั้ง

Marine Zone

การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเล และการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลของไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนที..

เยี่ยมชม : 51 ครั้ง

Marine Rangers

ระบบกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตามมาตรา..

เยี่ยมชม : 61 ครั้ง

DMCR4Thai

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งภารกิจของกรมทรัพยากรทาง..

เยี่ยมชม : 915 ครั้ง

ชุมชนไม้มีค่า

แอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศษรฐกิจจากฐานชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษ..

เยี่ยมชม : 1025 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 43 รายการ
1 2 3 4 5 6