Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

27

พ.ย.61

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม
วันที่: 27 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม

บรรยาย ดูงาน

กิจกรรมอื่น ๆ