ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

พ.ค.62

หลักสูตร การจัดการน้ำเสีย
วันที่: 14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การจัดการน้ำเสีย

หลักสูตร การจัดการน้ำเสีย

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ