ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

พ.ค.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
สถานที่: โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน Green Youth และสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการ

กิจกรรมอื่น ๆ