ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

พ.ค.62

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบยั่งยืนอาเซียน
วันที่: 16 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
สถานที่: จังหวัดพะเยา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบยั่งยืนอาเซียน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบยั่งยืนอาเซียน

ประชุม/แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ