ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

พ.ค.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
วันที่: 17 พ.ค. 62
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ