ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

พ.ค.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
วันที่: 21 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
สถานที่: โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จังหวัดน่าน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ