ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

29

พ.ค.62

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศ
วันที่: 29 พ.ค. 62
สถานที่: เทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศ

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศ

ประชุม/แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ