ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

10

มิ.ย.62

จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม และโรงเรียนสุดารักษ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ประกอบด้วยตัวแทนครูและนักเรียน จากโรงเรียนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 2. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 3. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
วันที่: 10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม และโรงเรียนสุดารักษ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ประกอบด้วยตัวแทนครูและนักเรียน จากโรงเรียนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 2. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 3. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม และโรงเรียนสุดารักษ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ประกอบด้วยตัวแทนครูและนักเรียน จากโรงเรียนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 2. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 3. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

รูปแบบของกิจกรรม: ศึกษาดูงาน

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ