ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

12

มิ.ย.62

พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่: 12 มิ.ย. 62
สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานงานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม: มอบโล่รางวัล

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ