ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

12

มิ.ย.62

จัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือ
วันที่: 12 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดลำปาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือ

จัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือ

รูปแบบของกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ