ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

มิ.ย.62

ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ ลดหมอกควัน
วันที่: 17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
สถานที่: โรงแรม ณ จังหวัดลำปาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ ลดหมอกควัน

ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและ ลดหมอกควัน

รูปแบบของกิจกรรม: ประชุม, ประชุมกลุ่มย่อย

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ