ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

มิ.ย.62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 19 มิ.ย. 62 - 21 พ.ค. 62
สถานที่: โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนลูกเสือ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ