ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

25

มิ.ย.62

หลักสูตร การจัดการขยะ มูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1
วันที่: 25 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
สถานที่: โรงแรมภูฟ้าวารี จังหวัดเชียงราย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การจัดการขยะ มูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1

หลักสูตร การจัดการขยะ มูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1

รูปแบบของกิจกรรม: บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ