ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

มิ.ย.62

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (Design Thinking for Innovation Development in Groundwater Resoures)"
วันที่: 11 มิ.ย. 62
สถานที่: โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (Design Thinking for Innovation Development in Groundwater Resoures)"

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (Design Thinking for Innovation Development in Groundwater Resoures)"

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (Design Thinking for Innovation Development in Groundwater Resoures)"

กิจกรรมอื่น ๆ