ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

มิ.ย.62

ฝึกอบรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
วันที่: 20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
สถานที่: โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ฝึกอบรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ฝึกอบรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ฝึกอบรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 

ร่วมระดมความคิดเห็นกำหนดกรอบการปฏิบัติการ และทบทวนแผนแต่ละด้านของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กิจกรรมอื่น ๆ