ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

ก.ค.62

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Acton for Climate Empowerment)
วันที่: 23 ก.ค. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Acton for Climate Empowerment)

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Acton for Climate Empowerment)

รูปแบบกิจกรรม : รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ