ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ก.ค.62

การจัดประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน
วันที่: 22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดนครสวรรค์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การจัดประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน

การจัดประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน

รูปแบบกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ