ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ก.ค.62

ประชุมพัฒนาบทบาทและความรู้ภาคประชาชนสู่การตัดสินใจที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่: 3 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดเชียงราย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมพัฒนาบทบาทและความรู้ภาคประชาชนสู่การตัดสินใจที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม

ประชุมพัฒนาบทบาทและความรู้ภาคประชาชนสู่การตัดสินใจที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน : นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ