ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

30

ก.ค.62

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
วันที่: 30 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดสงขลา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

รูปแบบกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ