ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

12

ก.ค.62

ติดตามประเมินผลโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่: 12 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดสุมทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ติดตามประเมินผลโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ติดตามประเมินผลโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

รูปแบบกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลรอบที่ 1

กิจกรรมอื่น ๆ