ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

06

ส.ค.62

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2
วันที่: 6 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2

รูปแบบกิจกรรม: บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน: ายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ