ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

ส.ค.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน
วันที่: 7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

รูปแบบกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน: นางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ