ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ส.ค.62

โครงการจิดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อบรม) รุ่นที่ 2
วันที่: 20 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
สถานที่: ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการจิดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อบรม) รุ่นที่ 2

โครงการจิดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อบรม) รุ่นที่ 2

รูปแบบกิจกรรม: อบรม

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ