Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

31

ส.ค.62

การประกาศผลและมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ
วันที่: 31 ส.ค. 62
สถานที่: ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประกาศผลและมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ

การประกาศผลและมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ

รูปแบบกิจกรรม: มอบรางวัล

ประธานกิจกรรม: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ