ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

ส.ค.62

จัดการสัมนากลไกเครือข่าย ทสม.ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่: 7 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมและเผยแพร่

จัดการสัมนากลไกเครือข่าย ทสม.ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จัดการสัมนากลไกเครือข่าย ทสม.ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม: สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนที่มีจิตอาสา

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ