ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ส.ค.62

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
วันที่: 14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
สถานที่: โรงแรมไมด้าแกรนด์โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมอื่น ๆ