ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

ก.ย.62

การฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนบทความวิชาการ เพื่อสื่อสารงานวิจัยให้กับภาคประชาสังคม
วันที่: 9 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
สถานที่: ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ จังหวัดชลบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนบทความวิชาการ เพื่อสื่อสารงานวิจัยให้กับภาคประชาสังคม

การฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนบทความวิชาการ เพื่อสื่อสารงานวิจัยให้กับภาคประชาสังคม

รูปแบบของกิจกรรม : การอภิปราย บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน : นางอนงค์ ชานะมูล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ