ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ก.ย.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันที่: 14 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
สถานที่: ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประธานเปิดงาน : นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กิจกรรมอื่น ๆ