ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

พ.ย.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและทบทวนแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่: 21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดตราด
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและทบทวนแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและทบทวนแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม แลกเปลี่ยน

 

กิจกรรมอื่น ๆ