ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

18

ธ.ค.62

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านเคมี
วันที่: 18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
สถานที่: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านเคมี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านเคมี

รูปแบบของกิจกรรม : 

1. บรรยายให้ความรู้
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
3. เสนอข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค

ประธานเปิดงาน : นางอนงค์ ชานะมูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ