ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

18

ธ.ค.62

หลักสูตร เรื่องการใช้งานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
วันที่: 18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร เรื่องการใช้งานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

หลักสูตร เรื่องการใช้งานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ