ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ธ.ค.62

จัดประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ทสม. ล้านนา
วันที่: 19 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
สถานที่: จังหวัดลำพูน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ทสม. ล้านนา

จัดประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ทสม. ล้านนา

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ