ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

25

ธ.ค.62

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่: 25 ธ.ค. 62
สถานที่: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้

ประธานเปิดงาน : นางอนงค์ ชานะมูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ