ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ธ.ค.62

ประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference)
วันที่: 19 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
สถานที่: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์

ประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference)

ประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference)

จัดประชุมมอบนโนบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะภัยแล้ง รวมถึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ประกอบกิจการเจาะน้ำบาดาลภาคเอกชนดีเด่นและผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลดีเด่น

กิจกรรมอื่น ๆ