ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

ธ.ค.62

นิทรรศการในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่: 26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
สถานที่: ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

นิทรรศการในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562

นิทรรศการในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562

เข้าร่วมนิทรรศการในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากร   น้ำบาดาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

กิจกรรมอื่น ๆ