ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

ม.ค.63

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองผลการตรวจประเมินมัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่: 7 ม.ค. 63
สถานที่: ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองผลการตรวจประเมินมัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองผลการตรวจประเมินมัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 1/2562

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ