ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

ม.ค.63

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 21 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
สถานที่: ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม : ฝึกอบรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือทบทวนและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ