ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

ม.ค.63

อบรมการจัดการ สิ่งแวดล้อมในมัสยิด
วันที่: 23 ม.ค. 63
สถานที่: จังหวัดสงขลา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมการจัดการ สิ่งแวดล้อมในมัสยิด

อบรมการจัดการ สิ่งแวดล้อมในมัสยิด

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม / มอบโล่

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ