ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

ก.พ.63

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบทบาท ทสม. ในการเป็น "นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน" รุ่นที่ 1
วันที่: 8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
สถานที่: ณ โรงแรมวินเพลส จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบทบาท ทสม. ในการเป็น "นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน" รุ่นที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบทบาท ทสม. ในการเป็น "นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน" รุ่นที่ 1

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ