ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

18

ก.พ.63

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1
วันที่: 18 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
สถานที่: จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ