ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

ก.พ.63

การประชุมสัมมนา/เสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
วันที่: 7 ก.พ. 63
สถานที่: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

การประชุมสัมมนา/เสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

การประชุมสัมมนา/เสวนา  การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

การประชุมสัมมนา/เสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรฐานการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย (Thailand’s Standard Guidelines for Artificial Recharge of Groundwater) ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ ได้รับการยอมรับร่วมกัน และนำไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

กิจกรรมอื่น ๆ