ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

18

มี.ค.63

จัดอบรมการเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวและการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองและชุมชน
วันที่: 18 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
สถานที่: โรงแรมเชียงใหม่ ฮอร์ลิเดย์ การ์เดนส์ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมการเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวและการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองและชุมชน

จัดอบรมการเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวและการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองและชุมชน

รูปแบบของกิจกรรม : อบรม

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ