ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

พ.ค.63

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่: 26 พ.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63
สถานที่: จัดฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams
เวลา: 09.00 น. - 17.00 น.
หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สป.ทส.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

...

กิจกรรมอื่น ๆ