ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ส.ค.63

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 2019) กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่: 2 ส.ค. 63
สถานที่: ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 2019) กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 2019) กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

รูปแบบ การเสนอผลงานวิจัยในภาคการประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ