ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

12

ส.ค.63

กิจกรรมนั่งรถรางชมช้าง
วันที่: 12 ส.ค. 63
สถานที่: สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กิจกรรมนั่งรถรางชมช้าง

กิจกรรมนั่งรถรางชมช้าง

กิจกรรมนั่งรถรางชมช้างภายในบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

กิจกรรมอื่น ๆ