ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

พ.ย.63

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดระดับจังหวัด
วันที่: 17 พ.ย. 63
สถานที่: จังหวัดยะลา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดระดับจังหวัด

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดระดับจังหวัด

รูปแบบกิจกรรม ประชุม อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ