ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

ม.ค.64

หลักสูตร การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่: 5 ม.ค. 64 - 8 ม.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร ๐๘๕ ๙๐๓ ๑๔๔๕

หลักสูตร การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ