ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

ม.ค.64

ประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจรับรองเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองอุตส่าหกรรมเชิงนิเวศ
วันที่: 7 ม.ค. 64
สถานที่: โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยังยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒

ประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจรับรองเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองอุตส่าหกรรมเชิงนิเวศ

ประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจรับรองเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองอุตส่าหกรรมเชิงนิเวศ

ประชุม และอบรม

กิจกรรมอื่น ๆ